© Copyright 2023 SmartEngineering OÜ- All Rights Reserved

OMANIKUJÄRELEVALVE

Omanikujärelevalve tähendab ehitise omaniku järelevalvet ehitusprojekti, ehitusnormide ja kvaliteedinõuete vastavuse tagamiseks.
Omanikujärelevalvet võib teostada ka projekteerija, kuid omaniku huvide paremaks kaitsmiseks on mõtekas hoida nii projekteerijad kui ka ehitajad ehitusjärelevalvest lahus ja sõltumatud.
Projekteerijaga on omanikul otstarbekas sõlmida autorijärelevalve leping. Omanikujärelevalve teostaja määrab ehitise omanik enne ehituse alustamist kooskõlastatult kohaliku omavalitsusega. Omanikujärelevalve teostaja jagab võrdselt ehitajaga vastutust. Järelevalve teostamiseks peab olema ettevõttes ehitusala spetsialist kellel on vastav haridus ja kogemus. Ettevõtted, kes omavad õigust teostada omanikujärelevalvet, peavad olema registreeritud Majandustegevuse registris.
Omanikujärelevalvet teostava isiku valimisel on eeliseks omanikujärelevalve tegevuse kindlustuspoliis.
Omanikujärelevalve teostaja on kohustatud:
• teostama järelevalvet ehitamise üle, jälgima ehitusprojektist kinnipidamist, ehitusnormide ja kvaliteedinõuete täitmist, ehitusplatsi ohutust ning korrashoidu;
• teavitama ehitamisel avastatud projektivigadest ja puudustest tööde teostamisel ehitise omanikku;
• osalema ehitamisel üleskerkinud tehniliste küsimuste lahendamisel, vajadusel korraldama sellealaseid nõupidamisi;
• kontrollima ehitusmaterjalide ja toodete ning paigaldatud seadmete vastavust ehitusprojektile ja kvaliteedinõuetele;
• vastu võtma ehitajalt ehitusprojektile ja kvaliteedinõuetele vastavad ehitustööd, ehitise osad või ehitusjärgud, vormistades koos ehitajaga vajalikud ehitusdokumendid;
• osalema ehitamise õigeaegses dokumenteerimises;
• kontrollima järelevalveametnike poolt ehitusettevõtjale tehtud ettekirjutuste täitmist;
• osalema ehitise lõppülevaatuse korraldamises ja kasutusloa vormistamises.

Lepingu hind määratakse poolte kokkuleppel.

Web Design Program